zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Ogólnopolski Tydzień Kariery

piątek, 02-10-2009 (00:00:00) | komentarze (0)


Pospolite ruszenie polskiego poradnictwa… Ogólnopolski Tydzień Kariery

Nie ma wątpliwości – poradnictwo zawodowe to przyszłość, konieczność, niezbędny warunek wspierania rozwoju społeczeństw w dobie galopujących zmian. Już wkrótce rusza wielka, ogólnopolska akcja na rzecz poradnictwa zawodowego i promowania zagadnień związanych z rozwojem kariery – Ogólnopolski Tydzień Kariery…

 

Idea Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery…

Ogólnopolski Tydzień Kariery – to hasło, które z każdym dniem rozbrzmiewa głośniej w środowiskach związanych z poradnictwem zawodowym i profesjonalnym planowaniem kariery. I aż niewiarygodne wydaje się, że wystarczyła iskra, szalony pomysł i kilka miesięcy działań i pracy pasjonatów, by dziś prawie każdy doradca zawodowy w Polsce wiedział, czym jest OTK…

 

Ale po kolei…

Najpierw było Stowarzyszenie…

W 1991 roku grupa psychologów i pedagogów zatrudnieniowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w urzędach pracy postanowiła założyć stowarzyszenie, które zajmować się będzie profesjonalnie problematyką orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz – jak to ujęto – „aktywnie i pragmatycznie włączyć się w nurt przemian, jakim podlega nasz kraj, kształtując i oddziałując na nasze najcenniejsze bogactwo – zasoby ludzkie”. Zgodnie z misją i celem nazwano je Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej…

O poradnictwie mówiło się wtedy jeszcze niewiele, ale galopujące przemiany społeczno-gospodarcze wskazywały na jego rychły progres.

I rzeczywiście – wraz z postępującymi przemianami i rozwojem społeczeństw nowoczesnej Europy rola poradnictwa zawodowego nie tylko zaczęła być zauważana, lecz także  akcentowana na szeroką skalę, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wytycznych unijnych i zaowocowało podjęciem wielu europejskich działań na rzecz poradnictwa.  Rezolucja Unii Europejskiej z 2004 roku, poświęcona całożyciowemu poradnictwu zawodowemu, podkreśliła jego „kluczową rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w promowaniu sprawiedliwości społecznej, równości płci i aktywności obywatelskiej, poprzez zachęcanie i wspieranie uczestnictwa jednostek w edukacji i szkoleniach oraz poprzez pomoc w wyborze realistycznych i optymalnych karier zawodowych”. W 2008 roku rada UE wydała kolejną rezolucję, w której zdefiniowano, czym jest nowoczesne poradnictwo, które ujęte zostało „jako ciągły proces, umożliwiający obywatelom w każdym wieku, i w każdym momencie ich życia, określenie zdolności, kompetencji i zainteresowań, potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzania swoimi własnymi ścieżkami edukacji i pracy, a także obejmującego wszelkie działania, w których te zdolności i kompetencje są nauczane i/lub używane”.

 

Nowe potrzeby rozkwitającego poradnictwa zawodowego znalazły swój oddźwięk w działalności Stowarzyszenia. Świeża idea poradnictwa w błyskawicznym tempie zaczęła przyciągać kolejnych członków, stowarzyszenie w krótkim czasie przeżyło dynamiczny rozwój. Jego członkowie, pasjonaci, ludzie oddani poradnictwu coraz chętniej i prężniej zaczęli podejmować działania, które wsparłyby poradnictwo i przygotowały grunt do jego dalszego rozwoju.

 

I tak właśnie w głowach Członków Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zrodziła się idea Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery… Pomysł, by zjednoczyć siły doradców zawodowych różnych środowisk, instytucji, organizacji, by wspólnie podjąć działania, które przyczynią się do szerzenia świadomości znaczenia planowania kariery i rozwoju zawodowego, by wyjść naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu poradnictwem zawodowym.

 

O czym i dla kogo OTK?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: o karierze, dla każdego i w każdym wieku! Dla wszystkich tych, którzy chcą skuteczniej planować własną ścieżkę rozwoju zawodowego i tych, dla których idea rozwoju kariery jest bliska!

 

To coroczne wydarzenie – swoiste „pospolite ruszenie”, inspirujące różnorodne inicjatywy poświęcone poradnictwu i zagadnieniu planowania kariery zawodowej, skierowane jest do wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w podejmowaniu decyzji zawodowych, wyborze ścieżki kariery, ale także do tych, którzy rozumieją, jak ważne jest jej planowanie w dobie dynamicznie postępujących zmian społeczno-gospodarczych i rozwoju społeczeństw nowoczesnej Europy.

 

Zgodnie z ideą OTK, najważniejsze jest, by w działania w ramach OTK włączyli się zarówno wszyscy przyjaciele i sympatycy stowarzyszenia, pasjonaci i wolontariusze, firmy i osoby fizyczne, instytucje publiczne i niepubliczne, partnerzy, patroni, sponsorzy, jak i wszyscy ci, którzy aktywnie wykreują i poprowadzą ogólnopolskie, regionalne oraz – przede wszystkim – lokalne inicjatywy, ale także wszyscy ci, którzy potrzebują wsparcia w planowaniu własnej ścieżki zawodowej i którzy chcą rozwinąć własną karierę, poszukać osobistej ścieżki rozwoju.

 

Idea i co dalej? – od pasji do działania

Łatwo zaczynać coś, kiedy ma się ku temu zaplecze techniczne, środki finansowe, ludzi od podstaw zaangażowanych w działanie. Zazwyczaj wtedy sukces jest pewny. Co wtedy, gdy w głowach pasjonatów kiełkuje idea, odzywa się pasja, wewnętrzny głos mówi „działać”, ale nie wiadomo, od czego zacząć, skąd wziąć środki, jak poradzić sobie z ograniczeniami pojawiającymi się na drodze do realizacji celu?

 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej stanęło na wysokości zadania. Bazując na pasji i zaangażowaniu swoich Członków, wierząc w siłę woli i sukces, podjęto działania – bez specjalnych funduszy na ten cel, bez zaplecza, które byłoby w stanie udźwignąć organizację imprezy o tak wielkim zasięgu…

 

A jednak udało się. Wolontariusze – Członkowie Stowarzyszenia zebrali swoje siły i podjęli próbę realizacji pomysłu. I tak od idei do działania – ruszyły przygotowania do pierwszej w historii polskiego poradnictwa edycji OTK, która w tym roku odbędzie się w terminie od 5 do 11 października. W tym czasie, przez cały tydzień, w całej Polsce, pod szyldem OTK odbywać się będą różnorodne imprezy i akcje promujące poradnictwo zawodowe, od małych lokalnych czy regionalnych inicjatyw, po wielkie ogólnopolskie przedsięwzięcia.

 

Przygotowania do OTK

Przygotowania do OTK zaczęły się dość późno. Po pierwsze trzeba było znaleźć Wolontariuszy chętnych pracować na rzecz akcji, po drugie – sponsora, który zapewni zaplecze techniczne i pozwoli zorganizować biuro OTK, po trzecie opracować listę działań, które pozwolą zrealizować OTK. Ku wielkiemu zaskoczeniu i radości organizatorów, rozwój wydarzeń przeszedł ich najśmielsze oczekiwania. Akcja zaczęła rozpędzać się w niesłychanym tempie, każdego dnia do biura wpływały i wpływają nowe zgłoszenia udziału w OTK, rośnie liczba partnerów chętnych wesprzeć akcję.

Już w tej chwili swój udział w OTK zgłosiło 460 podmiotów. Oznacza to, że podczas Tygodnia Kariery w różnych miejscach kraju odbędzie się kilka tysięcy różnych imprez i przedsięwzięć promujących usługi poradnictwa zawodowego i działania na rzecz rozwoju kariery.

Pomysły na wypełnienie OTK konkretnymi działaniami nie mają końca. Wśród nadesłanych zgłoszeń pojawiają się:

 • konferencje, seminaria, fora dyskusyjne, spotkania, festyny, happeningi,
 • przedsięwzięcia i wydarzenia inspirowane przez organizacje pracodawców, podmioty samorządowe i pozarządowe,
 • dni otwarte szkół, uczelni, placówek i instytucji resortu edukacji i pracy służących pomocą z zakresu informacji i orientacji zawodowej, poradnictwa i pośrednictwa pracy,
 • targi, wystawy, konkursy, quizy,
 • lekcje, prelekcje, pogadanki, wykłady,
 • wycieczki i spacery po „zawodowych ścieżkach”,
 • projekcje filmów i prezentacje programów komputerowych,
 • warsztaty, treningi i inne formy poradnictwa grupowego,
 • porady i konsultacje indywidualne
 • i wiele innych pomysłów…

 

Do udziału w OTK zgłaszają się zarówno doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie planowania kariery zawodowej, którzy w lokalnych środowiskach chcą podjąć działania na rzecz poradnictwa zawodowego, zorganizować akcję, w której będą mogli wziąć udział uczniowie, młodzież, dorośli potrzebujący wsparcia w zakresie planowania kariery, jak i duże podmioty, które chcą wesprzeć OTK na poziomie instytucjonalnym i zaangażować się w promowanie idei tej wielkiej akcji. Jednocześnie, zgodnie z zasadami organizacji OTK, każdy, kto zechce włączyć się do jego realizacji, otrzyma wsparcie ze strony Organizatora, a najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone.

 

Wsparcie dla OTK

Idea OTK upowszechniana jest bardzo szeroko. Do jej realizacji zaangażowani są zarówno pasjonaci, doradcy zawodowi z różnych resortów, instytucji i środowisk, specjaliści w zakresie rynku pracy, rozwoju kapitału ludzkiego i wszyscy ci, którym idea rozwoju kariery jest bliska.

Ku ogromnej radości Organizatorów, Ogólnopolski Tydzień Kariery, jako akcja o charakterze społecznym, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony instytucji rządowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i firm prywatnych.

 

Patronat nad przedsięwzięciem objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerstwo merytoryczne dla OTK zdeklarowali:

 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Komenda Główna OHP,
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego,
 • GazetaPraca.pl,
 • Kariera.com.pl,
 • Konfederacja Pracodawców Polskich,
 • Rekonwersja Kadr SZ RP.

 

Wśród partnerów medialnych znaleźli się:

 • Głos Nauczycielski,
 • GazetaPraca.pl,
 • dlaStudenta.pl,
 • Dziennik Metro,
 • Metropraca.pl,
 • GoldenLine,
 • Kariera.com.pl.

 

Wśród sponsorów OTK pojawili się:

 • ECORYS Polska,
 • PROGRA,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Westhill Consulting.

Swoje wsparcie dla OTK zdeklarowały też licznie m.in.: lokalne media, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy pracy, szkoły i uczelnie wyższe, centra edukacji zawodowej, centra informacji i planowania kariery, ochotnicze hufce pracy, kuratoria oświaty, centra doskonalenia nauczycieli i wiele, wiele innych instytucji, organizacji, firm i osób prywatnych.

Dystrybucją materiałów promocyjnych OTK (plakatów i ulotek) zajęły się: Biuro OTK, Sieć Wojskowych Ośrodków Aktywizacji Zawodowej, Sieć Wojewódzkich Komend OHP (tj. miast wojewódzkich) oraz Sieć Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP (tj. 49 byłych miast wojewódzkich), Mazowieckie i Świętokrzyskie Kuratoria Oświaty.

Lista potencjalnych partnerów chętnych wesprzeć akcję i przyłączyć się do promowania OTK z dnia na dzień rośnie. Niestety, nie wszystkie podmioty zainteresowane partnerstwem uda się włączyć jeszcze do tegorocznej edycji OTK. Organizatorzy szacują, że w kolejnych edycjach liczba partnerów wzrośnie kilkakrotnie względem obecnej.

 

Następne lata…

Siła, z jaką rozpędziła się tegoroczna edycja OTK, pozwala przypuszczać, że w kolejnych latach OTK odniesie jeszcze większy sukces niż w tym roku. Członkowie Stowarzyszenia, których z dnia na dzień jest coraz więcej, organizatorzy OTK, zachęceni wsparciem różnych resortów, instytucji, organizacji, firm i osób prywatnych, już dziś zbierają siły i zasoby, by przygotować się do kolejnych wielkich ogólnokrajowych akcji. Nie ma wątpliwości – kolejne lata to lata sukcesu Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery… sukcesu poradnictwa…

 

OTK

 

Więcej o Ogólnopolskim Tygodniu Kariery na: www.tydzienkariery.pl oraz www.sdsiz.pl.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze OTK, które mieści się w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, oraz pod numerami telefonów 0 508 48 48 04, 0 500 447 262 lub pod adresem e-mail:  biuro.otk@sdsiz.pl.

 

 

 

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj opinię

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i dodaj komentarz.

REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama